Wat na een ongeval?

Ongeval met de wagen? Hoe een schade aangeven?

 

De aangifte van een ongeval: het aanrijdingsformulier

Elke ongevalsaangifte dient zo snel mogelijk aan ons te worden aangegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren door het invullen van het Europees aanrijdingsformulier. De aangifte van het ongeval moet binnen de 8 dagen aan de verzekeraar aangegeven worden. Het is immers van het grootste belang dat u dit document correct en zorgvuldig wordt ingevuld!

Het aanrijdingsformulier heeft een voor- en achterkant.

De voorkant moet op de plaats van het ongeval ingevuld worden. Let ervoor op dat de doorslag duidelijk leesbaar is. Elke partij kiest een vakje: een blauw vakje voor voertuig A en een geel vakje voor voertuig B.

Let erop: eens het formulier ingevuld en getekend door beide partijen mag er achteraf niets éénzijdig worden veranderd!

De achterzijde kunt U thuis of samen met ons op kantoor invullen. Dit gedeelte laat U toe om ons al de nodige inlichtingen te verschaffen betreffende de verbaliserende overheid, gegevens van uw hersteller, namen en adressen van gewonden, uw BTW stelsel… Deze gegevens hebben geen enkele waarde als bewijs voor de rechtbank

Wanneer moet ik de politie waarschuwen?

  • Indien er gekwetsten zijn, bent U steeds verplicht de politie te verwittigen. U dient ook een verklaring af te leggen binnen de 24 uur.
  • Wanneer er echter betwisting is, de andere bestuurder weigert zijn versie te geven (geen boorddocumenten…) of wanneer u vermoedt dat tegenpartij bvb in staat van dronkenschap is raden wij u aan om eveneens de politie te waarschuwen.
  • Ook wanneer er schade aan uw voertuig is en tegenpartij pleegt vluchtmisdrijf.

De schadeloosstelling

U bent aansprakelijk: Wanneer vaststaat dat uw aansprakelijk betrokken is zal de verzekeraar de tegenpartij vergoeden op basis van zijn opgelopen schade. Uw bonus-malusgraad en dus ook uw premie zal het volgende jaar stijgen.
Wanneer er enkel stoffelijke schade is, en er is slechts geringe schade aan de tegenpartij (fiets, auto…) kan het interessant zijn om met de tegenpartij tot een minnelijke schaderegeling te komen. Waarom? Omdat uw bonus-malus op komend vervaldag met 4 graden zal stijgen, uw premie dus ook! Het kan dus best dat u in totaal meer betaalt aan meerpremie dan het bedrag van de schade aan tegenpartij. Uw nadeel tussen die “meerpremie” en tussen de schade aan tegenpartij kunnen wij voor U uitrekenen.

U bent niet aansprakelijk: Indien vaststaat dat u in uw recht bent dan kunt u aanspraak maken op de door u opgelopen stoffelijke en onstoffelijke schade (medische kosten, gebruiksderving, arbeidsongeschiktheid…)

De vergoeding van uw stoffelijke schade

De RDR Conventie: Indien het ongeval in België gebeurde, en er voldaan wordt aan bepaalde criteria, dan komt het ingeval in aanmerking voor regeling in RDR (Réglement Direct/Directe Regeling) Er zal een directe regeling zijn van het schadegeval. De schade wordt in eerste instantie betaald door uw eigen verzekeraar en niet door de maatschappij van de tegenpartij. Dit heeft als voordeel dat wij snel tot expertise en vergoeding kunnen overgaan. De verzekeraar recupereert achteraf op de tegenverzekeraar.

De schade aan uw voertuig wordt door een expertise bepaald. Een direct-expert schat de omvang van uw schade rechtstreeks bij hem, maar meestal bij de hersteller zelf. Dringende herstellingen aan uw wagen mogen onmiddellijk, zonder expertise worden uitgevoerd.
Eens er een akkoord is (tussen expert en hersteller) over de omvang van de schade aan uw voertuig kunt u tot vergoeding overgaan. Wij betalen rechtstreeks aan u of aan de hersteller. De schade wordt vermeerderd met een aantal dagen derving + de niet recupereerbare BTW. Uiteraard heeft u ook steeds de keuze om het voertuig al dan niet te laten herstellen.

Andere stoffelijks schade dient u te staven door aankoopfacturen, herstelfacturen, dienstnota’s…

Uw lichamelijk schade

Wanneer u gekwest bent, of een inzittende dient u zo snel mogelijk een geneesheer te raadplegen om de aard van uw kwetsuren vast te stellen. Indien het een arbeidsweg ongeval is, dient u eveneens de verzekering arbeidsongevallen van uw werkgever te doen spelen.
Vergeet ook niet een aangifte te doen bij uw mutualiteit. Wij schakelen dan uw rechtsbijstandsverzekeraar in om rechten te doen gelden.
u krijgt vergoeding voor uw medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of erger in geval van overlijden. Bijkomende vergoedingen zoals morele schade, esthetische schade worden eveneens vergoed.

Indien het voertuig van tegenpartij niet verzekerd is dan doen wij beroep tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Deze vergoedt de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels in de volgende gevallen:

a. Insolvabiliteit van de verzekeraar: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorrijtuig wanneer de vergoeding dient betaald te worden door een verzekeringsonderneming aan dewelke toelating werd verleend om de tak BA auto in België uit te oefenen, en die in staat van faillissement is of nalaat haar verplichtingen uit te voeren na intrekking of afstand van de toelating in België. Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.

b. Toevallig feit: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorrijtuig indien geen enkele B.A.-autoverzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat. Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.

c. Diefstal: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorrijtuig waarover de bestuurder zich heeft meester heeft gemaakt door diefstal, geweld of heling. Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied.

d. Uitblijven van een antwoord van de verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar na indiening van een verzoek tot schadevergoeding: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien binnen drie maanden na de datum waarop een verzoek tot schadevergoeding werd ingediend bij de verzekeringsonderneming van het voertuig waarmee, door deelneming aan het verkeer, het ongeval is veroorzaakt, of bij haar schaderegelaar, die verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar geen met redenen omkleed antwoord op de diverse punten in het verzoek heeft verstrekt, en op voorwaarde dat de benadeelde geen vordering heef ingeleid tegen de verzekeraar voor de rechter.

Het Fonds treedt op binnen twee maanden nadat de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, maar staakt zijn optreden indien de verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar binnen deze termijn een met redenen omkleed antwoord op het verzoek heeft gegeven.

Het Fonds moet de verzekeringsonderneming (of de schaderegelaar), het schadevergoedingsorgaan in de Staat van de vestiging van de verzekeringsonderneming, en de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt (indien die gekend is), in kennis stellen van het verzoek tot schadevergoeding vanwege de benadeelde, met de mededeling dat het binnen twee maanden na de indiening ervan zal optreden. Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte (België inbegrepen), of op het grondgebied van een derde Staat waarvan het nationaal bureau van verzekeraars is aangesloten bij het groene kaartsysteem op voorwaarde dat het voertuig gewoonlijk gestald is in één van de Staten van de Europese Economische Ruimte.

e. Geen schaderegelaar aangewezen door de verzekeringsonderneming: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien de verzekeringsonderneming geen schaderegelaar in België heeft aangewezen. Het optreden van het Fonds is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als in het vorige geval. Deze tussenkomst is niet van toepassing wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan in België.

f. Niet-identificatie van het schadegeval veroorzakend motorrrijtuig: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van lichamelijke schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden geïdentificeerd. Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte (België inbegrepen).

g. Niet-verzekering van het schadegeval veroorzakend motorrrijtuig: Het Waarborgfonds komt tegemoet in de vergoeding van schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt wanneer geen enkele B.A.-autoverzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd. Het Fonds komt eveneens tegemoet indien de verzekeringsonderneming binnen twee maanden na het ongeval niet kan worden geïdentificeerd. Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan op het grondgebied van een Staat van de Europese Economische Ruimte, of op het grondgebied van een derde Staat waarvan het nationaal bureau van verzekeraars is aangesloten bij het groene kaartsysteem op voorwaarde dat het betrokken voertuig gewoonlijk gestald is in één van de Staten van de Europese Economische Ruimte.

Het Fonds vergoed eveneens de materiële schade boven een vrijstelling van 247.89 euro. Die ten laste van het slachtoffer blijft, maar sluit elke tussenkomst terzake uit bij vluchtmisdrijf.

Opdat het Waarborgfonds in geval van lichamelijke schade zou kunnen tegemoetkomen, moet binnen 30 dagen na het ongeval door de politie een proces-verbaal opgemaakt worden. Uitzondering : indien een geval van overmacht de benadeelde persoon verhindert binnen die periode een klacht in te dienen.

Lees alles over het GMWF op de officiele website

Er kan geen aansprakelijkheid worden bepaald: indien geen van partijen onmiddellijk aansprakelijk gesteld kan worden, dient een procedure te worden opgestart. De stoffelijke en lichamelijke schade worden bepaald. Er is eventueel dekking en vergoeding door de omnium verzekeraar.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt onmiddellijk ingeschakeld. De tegenpartij wordt in gebreke gesteld. Indien een Proces Verbaal werd opgemaakt, zal deze overgemaakt worden aan het parket. Die kan beslissen wie er aansprakelijk zal zijn voor de schade of het dossier gewoonweg seponeren.
Ondertussen trachten de verzekeringsmaatschappijen onderling uit te maken wie er aansprakelijk gesteld wordt om eventueel tot een minnelijke schikking te komen. Gebeurt dit niet, dan wordt de schade via de rechtbank teruggevorderd. Deze procedure kan maanden, zelfs jaren aanslepen.

 

Download hier het schadeformulier