UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW PRZY PRACY

Jako ofiara wypadku w miejscu pracy, zastanawiasz się zapewne nad tym jakie kroki powinieneś podjąć w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego, tak bardzo złożone są reguły, których należy przestrzegać. Aby pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania za poniesione szkody, w załączeniu znajdziesz zwięzłe i przydatne informacje w formie przewodnika, który warto mieć pod ręką, aby z niego skorzystać w razie potrzeby.

Odpowiednie kroki można streścić w następujących 10 punktach:

1. Za wypadek przy pracy uważa się wypadek, który wystąpi w trakcie wykonywania pracy zgodnie z warunkami umowy o pracę, powodując uszczerbek na zdrowiu. Dopóki nie zostanie udowodnione inaczej, każdy wypadek, który wystąpi w trakcie wykonywania umowy o pracę, uznaje się za wypadek domniemany w związku z wykonywaniem swej pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że za wypadek uznaje się zdarzenie wynikające z przyczyny zewnętrznej, które nastąpiło nagle.

2. W przypadku tego rodzaju wypadku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zatytułowany „wypadek przy pracy”. Pierwszą część formularza zgłoszeniowego wypełnia sama ofiara wypadku, zaś drugą część pracodawca. Formularz należy wypełnić z możliwie jak największą dokładnością. Okoliczności wypadku należy opisać w sposób jak najbardziej szczegółowy. Najszybciej rozpatrzone zostają dokładne i precyzyjne zgłoszenia. W celu spełnienia wymogów ustawowych nałożonych przez inspekcję pracy, zgłoszenie wypadku przy pracy powinno dotrzeć do towarzystwa ubezpieczeniowego w ciągu 10 dni roboczych,.

3. Następną część formularza zgłoszeniowego wypełnia lekarz, który stwierdził obrażenia. Należy pamiętać o poinformowaniu lekarza, że chodzi o wypadek przy pracy.

4. Wszystkie te dokumenty należy nadesłać do nas (na nasz adres, patrz rozdział „Kim jesteśmy?”)

5. Po potwierdzeniu uznania wypadku przez ubezpieczyciela, tzn. zgodnie z obowiązującymi przepisami, uznania wypadku jako „wypadku przy pracy”, należy przesłać nam wszystkie koszty leczenia poniesione wskutek wypadku (tzn. karta „niebieska” od lekarza, karty „zielone” od fizjoterapeuty, oryginalne rachunki kosztów farmaceutycznych – na których figuruje nazwisko lekarza przepisującego leki, nazwa leków wraz z zapłaconą ceną, oryginał faktury szpitalnej itp.). Firma ubezpieczeniowa zwraca poniesione koszty w taki sam sposób, w jaki zwróciłby je zakład obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych (tzw. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, czyli „mutuelle”). W zasadzie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie zwraca kosztów poniesionych wskutek wypadku. Jeśli jednak przekazałeś zakładowi obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wszystkie rachunki i otrzymałeś zwrot kosztów leczenia, firma ubezpieczeniowa zwróci mu („mutuelle”) wypłacone Ci sumy.

6. Jeśli firma ubezpieczeniowa poinformuje nas o konieczności dodatkowego zbadania sprawy przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu wypadku jako wypadku przy pracy, poinformuje Cię ona jednocześnie o swej decyzji pocztą, umożliwiając w międzyczasie przedłożenie kosztów leczenia towarzystwu ubezpieczeń wzajemnych („mutuelle”). W przypadku uznania wypadku przez firmę ubezpieczeniową, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych („mutuelle”) otrzyma od firmy ubezpieczeniowej zwrot wypłaconych Ci sum.

7. W przypadku poważnego wypadku przy pracy, firma ubezpieczeniowa wyznaczy lekarza orzecznika, który wezwie ofiarę wypadku na badanie i będzie śledził jej stan zdrowia w czasie leczenia aż do wyzdrowienia.

8.Konieczne jest poinformowanie nas o dniu powrotu ofiary wypadku do pracy. Informacja ta może zostać przekazana za pomocą zwykłego komunikatu wysłanego przez pracodawcę lub za pomocą formularza „zaświadczenie o powrocie do pracy”, które zostało przesłane w celu wypełnienia przez lekarza. Natychmiast po stwierdzeniu przez lekarza, że jesteś zdolny do pracy, powinienieś jak najszybciej przesłać nam „zaświadczenie o powrocie do pracy”.

9. Aby pracodawca mógł odzyskać kwotę wypłaconą z tytułu gwarantowanego wynagrodzenia, musisz przesłać nam kopię zaświadczenia stwierdzającego liczbę dni nieobecności w pracy przy użyciu tzw. „zaświadczenia o niezdolności do pracy” wydanego przez prowadzącego lekarza, wraz z listą płacy. Zwrot kosztów następuje za pośrednictwem pracodawcy lub też suma ta zostaje Ci bezpośrednio wypłacona przez firmę ubezpieczeniową.

10. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, nie wahaj się z nami skontaktować! Chętnie udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji.