UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Zgromadzenie docelow ego i bezpiecznego kapitału

Ubezpieczenie na życie służy zarówno zgromadzeniu oszczędności przeznaczonych na emeryturę i oszczędności na duże inwestycje, jak i sfinansowaniu studiów dzieci, bezpiecznie i spokojnie.

Płacąc regularne składki, budujesz kapitał oszczędnościowy z gwarantowaną stopą procentową, który otrzymasz w wybranym momencie. W przypadku niezdolności do generowania dochodu, korzystasz z możliwości zwrotu wpłaconych składek. W przypadku śmierci, zwiększone pokrycie ryzyka zapewnia oszczędności w jakiejkolwiek chwili.

Możesz wykupić ubezpieczenie w zakresie systemu ubezpieczenia emerytalnego na życie (Emerytalny plan oszczędnościowy / długoterminowy programam oszczędzania) lub w systemie

Wypłaty

W przypadku dożycia określonego wieku (na końcu umowy):  otrzymujesz sumę kapitału oszczędnościowego i premię. W przypadku śmierci beneficjent otrzymuje naliczone odsetki skumulowane w czasie świadczenia, uzgodnione w chwili podpisania umowy, a zgromadzona premia jest natychmiast wypłacana beneficjentom.

W przypadku życia

Korzyści z ubezpieczenia na życie: skuteczne narzędzie planowania majątkowego i spadkowego. Mechanizm zastrzeżenia majątku dla innych pozwala subskrybentowi zapłacić premię firmie ubezpieczeniowej, która zobowiązuje się przekazać po śmierci ubezpieczonego, zwaloryzowany (powiększony) kapitał na rzecz wskazanego przez subskrybenta beneficjenta.

Inwestycja „à la carte”: kapitał pozostaje stale dostępny i zarządzany jest zgodnie z celami subskrybenta. W ten sposób subskrybent kontroluje częstotliwość i kwotę swoich płatności.

 

W dowolnym momencie:

Kapitał jest dostępny, poprzez częściowe lub całkowite odstąpienie od umowy;

Możliwe jest przeniesienie między funduszami, pośród wielu różnych form wsparcia finansowego;

Umowa może zostać zastawiona w celu uzyskania kredytu.

Swoboda i elastyczność klauzuli beneficjenta.

Umowa ubezpieczenia na życie pozwala na dużą swobodę w wyznaczaniu beneficjenta umowy, w związku z czym klauzula beneficjenta umowy ubezpieczenia na życie, którą można w dowolnym momencie zmienić, umożliwia m.in.


  • wyznaczenie bezpośredniego spadkobiercy lub osoby trzeciej (z poszanowaniem zasad dostępnych kwot);
  • podział pomiędzy różnymi spadkobiercami, gdy istnieje mienie ruchome i składniki majątku przedsiębiorstwa do sprawiedliwego podziału ;
  • wyznaczenie wielu beneficjentów (np. „Moje dzieci w równych częściach”);
  • wyznaczenie kolejnych beneficjentów (np. „Moje dzieci, a jeśli nie one to wnuki”);
  • odroczenie wypłaty kapitału (dla dziecka gdy osiągnie 21 lat);
  • podzielenie kapitału w chwili zapadalności wypłaty(żona – wieczyste użytkowanie, syn – posiadanie nieruchomości bez możliwości użytkowania -nuda propietas).